Het grootste
Nederlandse
Woonwarenhuis
Winkelwagen (0)
€ 0,-

Actievoorwaarden: 1 minuut gratis winkelen

Algemeen

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “maak kans op 1 minuut gratis winkelen” (hierna: "de Actie") die georganiseerd wordt door Woonexpress B.V., gevestigd te (5145 NJ) Waalwijk, aan de Havenweg 30.
 • De Actie heeft tot doel het beschikbaar stellen van een minuut gratis winkelen ter promotie van de 9 woonwinkels van Woonexpress.
 • De Actie loopt van maandag 9 mei t/m zondag 15 mei 2016 en is uitsluitend geldig in Nederland.
 • Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.


2. Deelname

 • Deelname aan deze Actie staat open voor iedereen die 18 jaar is en woonachtig in Nederland.
 • Personeel is uitgesloten voor deelname aan de Actie
 • De Actie is alleen geldig bij inschrijving via een NAW kaartje in de winkel of aanmelding online tijdens de actieperiode (genoemd bij ‘Algemeen’).
 • De Actie is alleen geldig in onze 9 woonwinkels in: Amsterdam Westpoort, Amsterdam Zuid-Oost, Beverwijk, Duiven, Den Haag, Rotterdam, Barendrecht, Utrecht en Waalwijk of online op www.woonexpress.nl.
 • De winnaar wordt na de actieperiode (genoemd bij ‘algemeen’) bekend gemaakt. 
 • De Organisator is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze actievoorwaarden handelen dan wel indien zij van mening is dat deelnemers anderszins op frauduleuze wijze handelen.


3. Speelwijze

 • De identificatie van de deelnemers gebeurt op basis van de ingevoerde gegevens.
 • Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De prijs is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan Woonexpress.


4. Uitreiking

 • De prijs wordt geselecteerd binnen 2 werkdagen na het einde van de actie. 
 • De winnaar wordt direct bekend gemaakt na de selectie van de winnaar.
 • De winnaar gaat 1-minuut gratis winkelen in de winkel waar het kaartje is ingeleverd. Voor de online aanmeldingen wordt in overleg met de winnaar en Woonexpress de winkellocatie bepaald.
 • De bekendmaking geschiedt per e-mail en telefoon aan de prijswinnaar. 
 • De bekendmaking wordt tevens gecommuniceerd op Social media.
 • Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is, zijn/haar prijs niet incasseert of niet op tijd (binnen 3 weken na bekendmaking) reageert op eventuele aanvullende vragen, kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.
 • De te winnen prijs kan niet worden uitbetaald of ingewisseld worden in contanten.


Voorwaarden 1 minuut gratis winkelen:

 • Tijdens het gratis winkelen dient de prijswinnaar gebruik te maken van de door de winkel aangegeven post-its. 
 • De winnaar mag niet geholpen worden door derden tijdens het winkelen.
 • De minuut gratis winkelen start bij de hoofdingang van de winkel.
 • In voorkomende gevallen en voorafgaand aan de minuut gratis winkelen kan de (assistent) filiaalmanager nadere aanwijzingen en/of instructies verstrekken. De winnaar zal Woonexpress vrijwaren voor eventuele schade toegebracht door de deelnemer tijdens de minuut gratis winkel in of aan de winkel dan wel overige eigendommen van Woonexpres ten gevolge van het niet opvolgen van dergelijke aanwijzingen en/of instructies dan wel indien er sprake is van opzettelijk roekeloos gedrag.
 • Per product mag er 1 exemplaar gepakt/ geplakt worden, de EAN code op het artikel is hiervoor leidend.
 • Per room mag er maar 1 product gepakt/ geplakt worden
 • Per productgroep mag er 1 product gepakt/ geplakt worden. Dat betekent 1 bank, 1 kast, 1 tafel, 1 vaasje, 1 lamp etc.
 • De volgende artikelen zijn van de actie uitgesloten: - elektra producten; - cadeaubonnen; - diensten en alle overige artikelen die door Woonexpress duidelijk zichtbaar van deelname zijn uitgesloten. Voor de start van de minuut gratis winkelen zal de (assistent) filiaalmanager de winnaar duidelijk aangeven welke artikelen niet deelnemen.
 • Woonexpress zal tijdens de prijsuitreiking foto's en filmpjes maken om in de media te kunnen gebruiken.


5. Medewerking gegevens/ privacy

 • Door deelname aan deze Actie verleent de prijswinnaar toestemming aan Woonexpress om zijn/ haar naam en eventuele foto’s voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze Actie te gebruiken.
 • De gegevens die Woonexpress verkrijgt in het kader van deze Actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
 • Woonexpress zal de gegevens van de deelnemers gebruiken voor uitvoering van deze Actie en om de periodieke e-mail nieuwsbrief te kunnen verzenden, waaronder mede begrepen het (per e-mail) contact opnemen met de prijswinnaar. Verder wordt het e-mail adres gebruikt om met de winnaar te kunnen communiceren en om op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en producten en diensten.


6. Aansprakelijkheid

 • Woonexpress en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.
 • Meer specifiek zijn Woonexpress en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van: 
 • a) door enige aanvullende uitgaven die de winnaar eventueel maakt in verband met de deelname aan de Actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijs; 
 • b) voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met, de door haar uitgekeerde prijs; 
 • c) voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk, computerhardware- of software van welke aard dan ook die het verlies van inzendingen van deelnemers tot gevolg; 
 • d) voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de Actie; 
 • e) door onjuist ingevoerde persoonsgegevens
 • Woonexpress verleent geen garanties op de door haar uit te keren/uitgekeerde prijzen.7. Slotbepalingen

 • Woonexpress is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actie en/of de actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging van de Actie en/of de actievoorwaarden dan wel staking van de Actie, zal door de Organisator bekend worden gemaakt op de Website.
 • Op de Actie, deze algemene actievoorwaarden en alle met de Actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de Actie of de actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 • Deze Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 • Voor informatie en eventuele klachten met betrekking tot deze Actie kunt u zich wenden tot info@woonexpress.nl

Waalwijk, 2016

Deze browser-versie wordt niet meer ondersteund.
Om je beter van dienst te zijn maakt woonexpress.nl gebruik van cookies. Voor meer informatie klik hier