>
 • Binnen 1 week bij jou thuis*

 • CBW garantie, zeker van je aankoop

 • Betaal direct, achteraf óf in delen

9/10 Klantbeoordelingen

Verkoopadvies? 0416 - 539000

Alléén online en dit weekend: 10% korting met code 'VAKANTIE10'

Alléén online en dit weekend: 10% kassakorting met code 'VAKANTIE10' Geldig op niet afgeprijsde artikelen.

Algemene Voorwaarden Woonexpress

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u een product aanschaft in onze Winkels of in onze Winkels producten bestelt. De Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze Voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen. U kunt onze voorwaarden hier in pdf-formaat vinden, zodat u ze gemakkelijk kunt opslaan.

Download hier de PDF versie van onze algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 Woonexpress: Woonexpress, gevestigd te Waalwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 18.074.439, handelend onder de naam Woonexpress.
1.2 Website: De Website van Woonexpress, te raadplegen via www.woonexpress.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
1.3 Winkel(s): Fysieke vestiging(en) van Woonexpress.
1.4 Klant: De natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met Woonexpress.
1.5 Overeenkomst: Iedere afspraak of Overeenkomst tussen Woonexpress en Klant, van welke Overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.6 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.


Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Woonexpress zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk, anders is overeengekomen.
2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding, bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Woonexpress slechts bindend indien en voor zover deze door Woonexpress uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 De taal van de Overeenkomst is Nederlands.


Artikel 3. Prijzen en informatie Website

3.1 Alle op de Website en in andere van Woonexpress afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, met uitzondering van de verwijderingsbijdrage. Deze wordt, indien van toepassing, apart benoemd. Alle vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
3.2 De verzendkosten zijn wel inbegrepen bij de uiteindelijke totaalprijs die wordt getoond in het bestelproces van de Website.
3.3 De Informatie over de eventuele verzendkosten wordt door Woonexpress verstrekt op een voor de Klant gemakkelijk vindbare plaats op de Website die Klant kan raadplegen voor hij besluit een Overeenkomst aan te gaan.
3.4 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Woonexpress kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Woonexpress afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.5 Woonexpress kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit en/of beeldscherminstellingen.


Artikel 4. Prijzen en informatie Winkel

4.1 De geldende verkoopprijzen staan vermeld op de prijskaartjes die aan de aangeboden artikelen zijn gehecht, dan wel op kaartjes die op of boven het schap waar de betreffende artikelen zijn geplaatst.
4.2 Woonexpress heeft het recht deze verkoopprijzen te verhogen, indien de omstandigheden waarop de verkoopprijzen zijn gebaseerd, wijzigen. Onder bedoelde omstandigheden zijn onder meer begrepen: Vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belasting in binnen- en buitenland en prijzen van grond- en hulpstoffen.
4.3 Kennelijke vergissingen zoals prijs- en zetfouten in prijzen in reclame-uitingen, op prijskaarten in de winkel, in aanbiedingen, offertes, publicaties, orderbevestigingen, op facturen of andere bescheiden binden Woonexpress niet.
4.4 Evenmin is Woonexpress gebonden aan de prijsaanduiding als duidelijk is dat prijskaarten/prijsaanduidingen niet op/bij de juiste artikelen zijn geplaatst en/of de artikelen in een verkeerd vak zijn geplaatst.


Artikel 5. Totstandkoming Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt in de Winkels tot stand op het moment dat de klant afrekent, dan wel nadrukkelijk op een andere wijze een Overeenkomst sluit met Woonexpress in de Winkels.
5.2 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Woonexpress het recht om pas aan haar verplichtingen te voldoen nadat zij de correcte gegevens heeft ontvangen.


Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst

6.1 Woonexpress is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. Onder deze derden wordt in ieder geval, maar niet beperkt tot, de bezorgdienst van Woonexpress verstaan.
6.2 Op de Website en in de Winkels wordt duidelijk omschreven op welke wijze de levering zal plaatsvinden.
6.3 De levertermijn voor bestellingen via de Website wordt duidelijk op de Website omschreven of indien geen levertermijn is overeengekomen, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden. Daarnaast kan de klant in sommige gevallen ook een bezorgafspraak maken met Woonexpress, waarbij een leverdatum wordt vastgelegd. Dit laatste is ook het geval indien de Klant een product aanschaft en/of bestelt in de Winkel en hiervoor een bezorgafspraak maakt.
6.4 De Informatie over een eventueel aanwezige levertermijn en de wijze van levering worden door Woonexpress verstrekt op een voor de Klant gemakkelijk vindbare plaats op de Website die Klant kan raadplegen voor hij besluit een Overeenkomst aan te gaan. Indien een bezorgafspraak in de Winkels wordt gemaakt, zal Woonexpress zorgen dat er een levertermijn en/of datum aan de Klant wordt gecommuniceerd. Deze wordt ook vermeld op de factuur.
6.5 Indien Woonexpress de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum/termijn of kan de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
6.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.


Artikel 7. Betaling & Annulering

7.1 Aankopen welke gedaan zijn in de Winkels dienen altijd volledig te zijn betaald, voordat deze kunnen worden afgehaald in een Winkel van Woonexpress of deze kunnen worden geleverd middels de bezorgservice van Woonexpress.
7.2 Bij goederen die speciaal voor de klant besteld of gereserveerd worden, dient een aanbetaling van 25% van de aankoopprijs vooruit te worden voldaan.
7.3 De klant dient in het geval van een in Artikel 7.2 bedoelde situatie het (restant) aankoopbedrag volledig te voldoen op het moment van afhalen, met dien verstande dat ook bij artikelen die worden bezorgd door de bezorgservice van Woonexpress het volledige aankoopbedrag vooraf dient te worden voldaan.
7.4 Klant kan binnen 5 werkdagen na aankoop de bestelling kosteloos wijzigen of annuleren met uitzondering van artikelen die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant zoals bijvoorbeeld keukens, gordijnen, en zitmeubelen;
7.5 Bij een annulering na de termijn van 5 werkdagen worden Klant annuleringskosten in rekening gebracht ten bedrage van 30% van het aankoopbedrag tot 50% van de aankoop als de klant al is geinformeerd dat de levering kan plaatsvinden.


Artikel 8. Herroepingsrecht aankopen / retourneren aankopen Winkel

8.1 Indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, heeft de Klant het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Woonexpress binnen 14 dagen nadat het product door of namens de Klant is ontvangen, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Slechts de rechtstreekse kosten welke de Klant maakt voor het retourneren van het product komen voor rekening van Klant. 
8.2 De in het vorige lid bedoelde Klant kan gebruik maken van dit recht door binnen deze termijn Woonexpress via de klantenservice op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen zal retourneren.
8.3 Indien Woonexpress gebruik maakt van een speciale ophaaldienst, of andersoortige service, stelt Woonexpress de Klant daarvan apart op de hoogte.
8.4 Binnen de in lid 1 van dit Artikel bedoelde herroepingtermijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal het product slechts uitpakken en/of gebruiken voor zover dit nodig is om te beoordelen of hij het product wil behouden.
8.5 Onverminderd het in dit Artikel gestelde, kan de Klant binnen 14 dagen nadat het product door of namens de Klant is ontvangen, het product op vertoon van een geldige kassabon en/of factuur ook ruilen voor een ander product bij een Winkel van Woonexpress.
8.6 Woonexpress zal de eventuele verschuldigde bedragen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug betalen aan de Klant.
8.7 De Informatie over het herroepingsrecht en de door Woonexpress gewenste procedure wordt verstrekt op een voor de Klant gemakkelijk vindbare plaats op de Website die Klant kan raadplegen voor hij besluit een Overeenkomst aan te gaan.
8.8 Indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, heeft de Klant het recht om binnen 14 dagen na aankoop van een product in een Winkel, de aangeschafte producten te ruilen of terug te brengen bij de klantenservice in één van de Winkels van Woonexpress.
8.9 Woonexpress vereist in zowel de gevallen als bedoeld in Artikelen 8.1, 8.5 en 8.7 een ongeschonden en onbeschadigd product in een onbeschadigde en originele verpakking, inclusief een originele kassabon en/of factuur terug. Indien er schade aan het product is ontstaan, kan Woonexpress deze schade aan de Klant in rekening brengen of het retour in zijn geheel weigeren. Ruiling van het artikel tegen een ander artikel dan wel tegen een tegoedbon is zonder overlegging van de originele kassa-/orderbon nimmer mogelijk.
8.10 Indien aan de in dit Artikel gestelde Voorwaarden is voldaan, zal Woonexpress bij een situatie zoals bedoeld in Artikel 8.8 het product omruilen of het aankoopbedrag terug betalen.


Artikel 9. Uitzonderingen herroepingsrecht en retourneren/ruilen aankopen Winkel

9.1 Het herroepingsrecht (inclusief de bedoelde situatie in Artikel 8.5) voor aankopen en de service om producten die in Winkel zijn gekocht te retourneren/te ruilen, zoals algemeen bedoeld in Artikel 8, is specifiek niet van toepassing op:

 • afgeprijsde artikelen
 • batterijen
 • gloei-, spaar-, halogeen- en TL-lampen
 • matrassen & boxsprings
 • (hoofd)kussens & dekbedden
 • cadeaucheques
 • artikelen die per strekkende meter worden verkocht
 • artikelen die speciaal voor de klant worden gemaakt of besteld

Deze producten kunnen niet geretourneerd en/of geruild worden.

9.2 Het herroepingsrecht (inclusief de bedoelde situatie in Artikel 8.5) en de service om producten te retourneren die in winkels zijn gekocht, zoals bedoeld in het vorige Artikel, is verder niet van toepassing op producten:

 • die door de Woonexpress tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • voor losse kranten en tijdschriften;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Klant de verzegeling heeft verbroken.


Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
10.2 De totale aansprakelijkheid van Woonexpress jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 euro.
10.3 Aansprakelijkheid van Woonexpress jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
10. 4 Buiten de in lid 1 en 2 van dit Artikel genoemde gevallen rust op Woonexpress jegens klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in Artikel 10.2 en 10.3 genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Woonexpress.
10.5 De aansprakelijkheid van Woonexpress jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Woonexpress onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Woonexpress ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Woonexpress in staat is adequaat te reageren.
10.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Woonexpress meldt.
10.7 In geval van overmacht is Woonexpress niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.


Artikel 11. Garantie en Conformiteit

11.1 Klant die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf komen de rechten met betrekking tot (wettelijke) garantie toe zoals die in Boek 7, titel 1 van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen. Klant heeft op basis daarvan te allen tijde recht op een product dat, bij normaal gebruik, de eigenschappen bezit die Klant op basis van de Overeenkomst mocht verwachten.
11.2 Indien het afgeleverde en/of afgehaalde/gekochte product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient de Klant die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, binnen een redelijke termijn doch uiterlijk binnen 2 maanden nadat hij de non-conformiteit heeft ontdekt, Woonexpress daarvan in kennis te stellen.
11.3 Woonexpress biedt zonder afbreuk te doen aan het in het eerste en tweede lid van dit Artikel gestelde tevens een garantie van 2 jaar op alle producten. Het in dit en het volgende lid gestelde doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Woonexpress jegens Woonexpress kan doen gelden op grond van de wet en/of de Overeenkomst op afstand.
11.4 De in het vorige lid bedoelde extra garantie geldt onder de volgende Voorwaarden en omstandigheden:

 • De garantie is geldig vanaf de leverdatum van de eerste aankoop. Op de garantie kan alleen aanspraak worden gemaakt op vertoon van de kassabon en/of factuur.
 • Woonexpress behoudt zich het recht voor artikelen die in haar assortiment zijn opgenomen, of onderdelen daarvan, te wijzigen of uit het assortiment te nemen. De klant kan in het voorkomende geval geen aanspraak maken op vervanging van een artikel, c.q. een onderdeel. In een dergelijk geval zal Woonexpress de extra garantie verrekenen in de vorm van een tegoedbon.
 • Buiten de extra garantie vallen gebreken aan artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak. Bij gebruik dat in redelijkheid niet als “normaal gebruik” kan gelden, kan ook geen beroep op de garantie worden gedaan.
 • De extra garantie is niet van toepassing wanneer een artikel zelf is geverfd of verzaagd, schade door stoten, krassen, inwerking van vocht, onjuist gebruik, verkeerde reinigingsmethodes of nalatig onderhoud.
 • Buiten de extra garantie vallen producteigenschappen van artikelen zoals verkleuring van stof, leer of hout en plooivorming in stof of leder en het pillen van stof zoals beschreven in de onderhoudsvoorschriften van Woonexpress.
 • Buiten de extra garantie valt kleurverschil en modelveranderingen bij na- of bijbestellingen.
 • De extra garantie is niet van toepassing indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt of gemonteerd, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Woonexpress enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan het artikel zijn verricht c.q. aangebracht. Tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het artikel.
 • Buiten de extra garantie van Woonexpress valt transportschade ontstaan tijdens het retourneren of schade ontstaan door het onzorgvuldig openen van de verpakking.
 • Showmodellen en artikelen uit de koopjeshoek vallen niet onder de extra garantie van Woonexpress.


Artikel 12. Reclamatie en klachten

12.1 Ondanks de inspanning van Woonexpress om de Klant zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het zijn dat de Klant een klacht heeft over de dienstverlening of over producten van Woonexpress. Woonexpress raadt Klant daarom aan geleverde en/of door de Klant zelf afgehaalde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij geconstateerde gebreken binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen aan Woonexpress te melden (zie artikel 11 Garantie en conformiteit).
12.2 Indien de Klant een beroep doet op een door Woonexpress gegeven garantie, dient de Klant Woonexpress gedurende een periode van 8 weken na ontvangst van het beroep op garantie, in staat te stellen het desbetreffende artikel te onderzoeken op het kantoor van de betreffende vestiging van Woonexpress.
12.3 Woonexpress is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending door Klant aan de verpakking of het product ontstaat.
12.4 Woonexpress is nimmer aansprakelijk voor schade welke door toedoen van de Klant na aankoop van een product in de Winkels is ontstaan.
12.5 Indien Klant een klacht heeft over een product en/of andere aspecten van de dienstverlening van Woonexpress, kan hij bij Woonexpress per email op info@woonexpress.nl een klacht indienen. De Klant kan de klacht of een beroep op een door Woonexpress gegeven garantie ook schriftelijk, per post, indienen of persoonlijk bij een informatiepunt in de Winkels.
12.6 Woonexpress geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Woonexpress binnen 14 dagen de ontvangst van de klacht bevestigen een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.


Artikel 13. De geschillenregeling

13.1 Geschillen tussen Klant die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en Woonexpress over de totstandkoming of de uitvoering van Overeenkom¬sten met betrekking tot door Woonexpress te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de bedoelde Klant als door de Woonexpress aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Wonen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl).
13.2 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de in Artikel 13.1 bedoelde Klant zijn klacht eerst bij de Woonexpress heeft ingediend.
13. 3Nadat de klacht bij Woonexpress is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
13.4 Wanneer de in Artikel 13.1 bedoelde Klant een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie is Woonexpress aan deze keuze gebonden. Indien Woonexpress een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommis¬sie moet hij de in Artikel 13.1 bedoelde Klant vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Woonexpress dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
13.5 De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement voorziet daarnaast in oplossing van het geschil door tussenkomst van een bemiddelingsdeskundige. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden door de Geschillencommissie Wonen. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
13.6 Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.


Artikel 14. Nakomingsgarantie

14.1 De SG CBW (Stichting Garantieregelingen CBW) staat tegenover de in Artikel 13.1 bedoelde Klant borg voor de nakoming van een door de Geschillencommis¬sie gewezen bindend advies en een door de bemiddelingsdeskundige vastgelegde schikking, een en ander tenzij de deelnemer het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan ter toetsing aan de rechter heeft. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de Artikel 13.1 bedoelde Klant binnen drie maan¬den nadat de termijn is verstreken waarbinnen Woonexpress het bindend advies of de schikkingsovereen¬komst moest nakomen, een schriftelijk of elektronisch beroep hierop doet bij de SG CBW.
14.2 De SG CBW verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil in behandeling is genomen, van een van de volgende situaties sprake is:

 • De deelnemer is surséance van betaling verleend;
 • Het faillissement van de deelnemer is uitgesproken of wettelijke schuldsanering is op hem als natuurlijk persoon van toepassing verklaard;
 • De bedrijfsactiviteiten van de deelnemer zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven, of een eerdere datum waarvan de SG CBW aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

14.3 Indien sprake is van een van de in lid 2 onder a t/m c genoemde situaties nadat het geschil in behande¬ling is genomen, maar voordat het bindend advies is gewezen of de schikking is vastgelegd, wordt nakoming van het bindend advies of de schikkingsovereenkomst gegarandeerd tot een maximum van €2269,- voor keuken, badkamer dan wel sanitaire artikelen en van €1361,- voor alle overige producten, on¬der de voorwaarde dat de consument de gehele vordering aan de SG CBW overdraagt. Indien verhaal door de SG CBW op de ondernemer redelijkerwijs mogelijk is, zal hetgeen verhaald wordt aan de consument worden uitgekeerd met dien verstande dat dit tezamen met het eerder uitbetaalde bedrag de totale waarde als bedoeld in het bindend advies of de schikkingovereenkomst niet overschrijdt.
14.4 De garantstelling door SG CBW is beperkt tot €10.000,- per bindend advies. SG CBW verstrekt deze garantstelling onder de voorwaarde dat de consument die op deze garantie een beroep doet zijn vordering op grond van het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan SG CBW overdraagt (cedeert) gelijktijdig met de honorering van zijn beroep op de nakomingsgarantie. Voor het meerdere heeft SG CBW een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat de deelnemer het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat de consument wordt aangeboden zijn vordering voor het meerdere eveneens aan SG CBW over te dragen, waarna SG CBW op eigen naam en op kosten van SG CBW de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.


Artikel 15. Slotbepalingen

15.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst, met in achtneming van het in Artikel 13 en 14 gestelde, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te ’s-Hertogenbosch.
15.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
15.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.


Contactgegevens

Mocht er na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met Woonexpress op:

Woonexpress BV
Havenweg 30
5145 NJ Waalwijk

Postbus 54
5140 AB Waalwijk

info@woonexpress.nl